۰۱۱۵۲۱۶۰۳۴۳
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰


امام رود ۲۷۰متر زمین سند دار

امام رود ۲۷۰متر زمین سند دار

خرید و فروش زمین در مازندران ، چالوس

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

دوستگر ۳۶۵متر زمین سند دار

دوستگر ۳۶۵متر زمین سند دار

خرید و فروش زمین در مازندران ، چالوس

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

سردآبرود ۲۳۱متر زمین سند دار شهرکی

سردآبرود ۲۳۱متر زمین سند دار شهرکی

خرید و فروش زمین در مازندران ، چالوس

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

گیل کلا ۲۵۴متر زمین مسکونی

گیل کلا ۲۵۴متر زمین مسکونی

خرید و فروش زمین در مازندران ، چالوس

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

سردآبرود ۳۲۸متر زمین سند دار شهرکی

سردآبرود ۳۲۸متر زمین سند دار شهرکی

خرید و فروش زمین در مازندران ، چالوس

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

سردآبرود ۳۹۰متر زمین شهرکی

سردآبرود ۳۹۰متر زمین شهرکی

خرید و فروش زمین در مازندران ، چالوس

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

میانده ۳۵۰متر زمین سند دار داخل بافت

میانده ۳۵۰متر زمین سند دار داخل بافت

خرید و فروش زمین در مازندران ، چالوس

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

امام رود۲۳۰متر زمین سنددار کاربری مسکونی

امام رود۲۳۰متر زمین سنددار کاربری مسکونی

خرید و فروش زمین در مازندران ، چالوس

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

سنگ وارث ۱۲۹۳ متر زمین مسکونی

سنگ وارث ۱۲۹۳ متر زمین مسکونی

خرید و فروش زمین در مازندران ، چالوس

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

رادیو دریا ۳۰۰متر زمین مسکونی

رادیو دریا ۳۰۰متر زمین مسکونی

خرید و فروش زمین در مازندران ، چالوس

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰